Obchodní podmínky 2020

pro spotřebitele  (pro obchodní podmínky pro podnikatele prosím srolujte níže)

spol. mapcards.net, s.r.o., IČ: 26905035, se sídlem Vinohrady 97/29, Štýřice, 639 00 Brno, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 43322 (dále jen „Dodavatel“),

  

Výklad pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek  se pojmem:

 „Internetový obchod“ rozumí obchod Dodavatele provozovaný na stránkách http://mapcards.cz.

„Kupní smlouva“ rozumí smlouva o koupi zboží uzavíraná mezi Dodavatelem a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu,

„Kupující“ rozumí fyzická osoba- spotřebitel, tj. osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá Kupní smlouvu s Dodavatelem, nebo s ním jedná (dále jen „Spotřebitel“).

„Občanský zákoník“ rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

„Obchodní podmínky“ či „OP“ rozumí tyto obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky jsou určeny pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele.

Zboží“ rozumí zboží prezentované v Internetovém obchodu.

 1. Užití obchodních podmínek

1.1 Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran  - Dodavatele a Kupujícího - vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy.

1.2 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.4 Znění Obchodních podmínek může Dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Na možnost změny či doplnění Obchodních podmínek tedy Dodavatel upozorňuje za tím účelem, aby si byl Kupující této možnosti vědom a vždy se před odesláním objednávky seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1 Kupující se může registrovat v Internetovém obchodu za účelem provádění objednávek, sledování historie objednávek, získání výhodnějších cen, akcí na dopravu zdarma, atp.

2.2 Při registraci a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, v opačném případě nenese Dodavatel žádnou odpovědnost za případné prodlení s dodáním Zboží, nedodání objednaného Zboží, atp. v důsledku neuvedení aktuálních údajů Kupujícím. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Dodavatelem považovány za správné a nemusí být dále ověřovány.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nezpřístupnit tyto údaje třetí osobě. Dodavatel neodpovídá za zneužití takových informací, nedošlo-li k němu v důsledku porušení povinností Dodavatele. V případě, že Kupující zjistí, že jeho přístupové údaje byly, nebo mohly být zpřístupněny třetí osobě, je povinen změnit tyto přístupové údaje (heslo), popř. není-li to možné (heslo již bylo např. změněno třetí osobou a není jej možné změnit ani za pomocí funkce „zapomenuté heslo“ atp.) bezodkladně informovat Dodavatele za účelem domluvy na dalším postupu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující hrubě poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek), popř. má Kupující duplicitní účty.

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. O plánovaných odstávkách se Dodavatel snaží informovat zákazníky v předstihu na svých webových stránkách.

 3. Zboží a ceny

3.1 Internetový obchod obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Veškerá prezentace Zboží umístěná v Internetovém obchodě je informativního charakteru. Skutečná podoba Zboží se může lišit od podoby na obrázku, zejména pokud jde o barvu, atp. z důvodu nemožnosti přesného zachycení podoby Zboží technickými prostředky. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tuto prezentaci Zboží. Informace o dostupnosti Zboží, zobrazované u Zboží, jsou aktualizovány manuálně, zpravidla jedenkrát denně, tj. v určitě okamžik nemusí odpovídat stav zásob uvedený v Internetovém obchodě skutečnému stavu zásob. Nadto, během doby, po kterou Kupující realizuje objednávku, může dojít ke změně stavu skladových zásob v důsledku dokončené objednávky jiného zákazníka.

3.2 Internetový obchod obsahuje informace o zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého zboží. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků, vyjma nákladů na přepravu a balné. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány v Internetovém obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Dodavatele uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek.

3.3 Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle Kupní smlouvy může Kupující uhradit Dodavateli následujícími způsoby:

 • v hotovosti v provozovně Dodavatele,
 • bezhotovostně převodem na účet Dodavatele,
 • prostřednictvím platební karty – GoPay.

Náklady na úhradu ceny zboží jsou zahrnuty v ceně balného a dopravy - Dodavatel neúčtuje žádné zvláštní poplatky nad rámec ceny dopravy a balného stanovené s přihlédnutím ke zvolenému způsobu platby kupní ceny.

3.4 Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s balením a dodáním zboží.

3.5 V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 4 dnů od uzavření Kupní smlouvy.  V případě, že nebude kupní cena uhrazena ani do 7 dnů, Kupní smlouva se od počátku ruší. Dnem zaplacení se pro účely Kupní smlouvy rozumí den připsání placené částky na účet Dodavatele u jeho banky. V tomto případě je Kupující povinen při hrazení kupní ceny zboží uvést variabilní symbol platby.

3.6 V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje Kupující podle pokynů příslušného poskytovatele elektronických plateb. 

3.7 Dodavatel nepožaduje od Kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.

3.8 Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin

 4. Uzavření kupní smlouvy

4.1 Kupní smlouva je uzavírána na základě objednávky Kupujícího, která je považována za návrh na uzavření smlouvy, a přijetí - akceptace - objednávky Dodavatelem. Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována zejména za účelem jejího úspěšného splnění a související evidence a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

4.2 Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v Internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • Kupujícím
 • objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Internetového obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a
  informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.

4.3 V případě, že je objednávka prováděna po přihlášení Kupujícího do uživatelského účtu, jsou údaje o Kupujícím automaticky předvyplněné, je však možné je změnit. V případě, že objednávka není prováděna po přihlášení Kupujícího do uživatelského účtu, nejsou údaje o Kupujícím předvyplněné a Kupující je musí doplnit (a to všechny údaje označené jako povinné, zejména tedy jméno, příjmení, dodací adresu, atp.). Při jejich vyplňování musí Kupující postupovat přiměřeně dle čl. 3 odst. 3.2 Obchodních podmínek.

4.4 Objednávku odešle Kupující Dodavateli kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Objednávka je závazná.

4.5 Po odeslání objednávky přijde Kupujícímu email se shrnutím a přijetím objednávky. 

4.6 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ohledně Zboží v případě, že Zboží se již nevyrábí nebo nedodává, byla zjištěna jeho nevhodnost k použití, atp., že skladové množství není dostačující, atd. V případě, že tato posledně zmíněná situace nastane, Dodavatel bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka vrácena způsobem dle čl. VII. odst. 7.2 Obchodních podmínek. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

4.7 Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky, zejména v případě pochybností o správnosti údajů o zboží a údajů souvisejících (např. nestandardní množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu, atp.) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Toto však není povinností Dodavatele.

4.8 Konkrétní informace o nákladech spojených s balením a dodáním objednávaného Zboží nalezne Kupující v tzv. košíku a na stránkách Internetového obchodu.

4.9 Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí Kupující sám, přičemž tyto náklady jsou závislé na tarifu telekomunikačních služeb, které Kupující používá. Dodavatel neúčtuje žádné zvláštní poplatky v souvislosti s těmito prostředky komunikace na dálku, neužívá žádné komunikační prostředky, které by s sebou nesly zvýšené náklady nad rámec základní sazby (např. telefonní linky se zvýšeným hovorným, atp.).

 5. Práva a povinnosti smluvních stran

5.1 Dodavatel se zavazuje splnit svůj závazek řádně dodat Zboží Kupujícímu. Dílčí dodávky Zboží Dodavatelem Kupujícímu, stejně jako předčasné dodání Zboží je povoleno.

5.2 Zboží bude Dodavatelem připraveno k vyzvednutí Kupujícím do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, nebude-li dohodnuto či stanoveno jinak, a to v místě domluveném v Kupní smlouvě, popř. není-li toto místo dohodnuto v sídle Dodavatele. V případě, že Kupující bude požadovat dopravu Zboží, bude Zboží dodáno do místa dodání Zboží dohodnutého v Kupní smlouvě s tím, že Zboží bude odesláno do 5 pracovních dní od uzavření Kupní smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. Lhůta konečného dodání Zboží závisí na místě určení a podmínkách dopravce.

5.3 Kupující je povinen dodané Zboží v místě dodání převzít a písemně potvrdit jeho převzetí. Kupující se musí na vyžádání dostatečně identifikovat a prokázat platným občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti a případným zmocněním k převzetí zboží.

5.4 V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

5.5 Při převzetí zboží od přepravce doporučuje Dodavatel Kupujícímu zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit Dodavateli a přepravci pro usnadnění následného řešení škodní události. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít.  

Pozor! Pokud je balík viditelně poškozen nebo je-li porušena ochranná páska, uplatněte reklamaci přímo u přepravce. Za škody vzniklé při přepravě nenese Dodavatel odpovědnost.

5.6 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem řádného dodání Zboží Dodavatelem Kupujícímu, tj. okamžikem, kdy Kupující převezme Zboží od Dodavatele nebo jestliže tak Kupující neučiní včas, okamžikem, kdy mu Dodavatel umožní nakládat se Zbožím a Kupující poruší Kupní smlouvu tím, že Zboží nepřevezme. V případě, že je v Kupní smlouvě sjednána přeprava Zboží, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem předání Zboží Dodavatelem prvnímu dopravci.

 6. Odstoupení od kupní smlouvy

6.1 Kupující má právo v souladu  § 1829 odst. 1 Občanského zákoníku odstoupit od Kupní smlouvy ve lhůtě čtrnáct (14) dní ode dne převzetí zboží. V případě, že se jedná o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, počíná lhůta pro odstoupení běžet ode dne převzetí poslední dodávky zboží, resp. jde-li smlouvu, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, počíná lhůta pro odstoupení běžet ode dne převzetí první dodávky zboží. Odstoupení je možné i bez uvedení důvodu. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Dodavateli odesláno ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy. Pro odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující využit vzorový formulář, jenž tvoří přílohu obchodních podmínek (není to však povinné).  Odstoupení od Kupní smlouvy může Kupující zasílat mimo jiné na adresu sídla či provozovny Dodavatele či na adresu elektronické pošty Dodavatele.

6.2 Dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání Dodavatele nebo pro jeho osobu, od Kupní smlouvy o dodávce zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím.

6.3 Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Dodavatelem a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Dodavateli vrátit i poskytnutý dárek. Dodavatel neodpovídá za vady dárků.

7. Vrácení zboží

7.1 V případě odstoupení od Kupní smlouvy dle čl. 6.1 Obchodních podmínek se Kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být Dodavateli vráceno bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. Zboží by měl Kupující vrátit úplné, nepoškozené, čisté, pokud možno včetně originálního obalu, ve stavu a hodnotě, v jakém zboží převzal. V případě, že nejsou splněny uvedené podmínky pro vrácení zboží, tj. zboží je např. poškozené, atp., nemá toto vliv na právo Kupujícího odstoupit od Kupní smlouvy, nicméně Dodavatel má v takovém případě nárok na finanční kompenzaci ve výši odpovídající rozdílu mezi kupní cenou Zboží, za kterou bylo zboží Kupujícímu prodáno, a obvyklou cenou vraceného Zboží (s přihlédnutím k jeho nedostatkům). Kupující odpovídá za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Kupující nese náklady spojené s odstoupením od smlouvy - s navrácením zboží, zejména tedy náklady na poštovné a balné, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou, která zpravidla odpovídá výši ceny dopravy zboží ke kupujícímu. Maximální výše nákladů jsou odhadované ve výši 200,- Kč.

7.2 V případě odstoupení od smlouvy dle čl. 6.1 Obchodních podmínek vrátí Dodavatel peněžní prostředky přijaté od Kupujícího bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, a to stejným způsobem, jakým je Dodavatel od Kupujícího přijal, nevylučuje-li to povaha věci. Dodavatel není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží Dodavateli odeslal. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit plnění poskytnuté Kupujícím již při vrácení zboží Kupujícím či jiným způsobem, pokud s tím Kupující bude souhlasit a nevzniknou tím Kupujícímu další náklady.

7.3 Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Dodavatel nabízí, vrátí Dodavatel Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

7.4 Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je Dodavatel oprávněn započíst proti nároku Kupujícího na vrácení kupní ceny.

 8. Vady Zboží a reklamace

8.1 Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů).

8.2 Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal:

 • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové vlastnosti, které Dodavatel nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
 • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Dodavatel uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
 • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
 • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
 • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

8.3 Tento článek obchodních podmínek se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu pro vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí Kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

8.4 Dodavatel má povinnosti z vadného plnění nejméně v takovém rozsahu, v jakém trvají povinnosti z vadného plnění výrobce. Doba pro uplatnění práva z vad zboží se řídí platnými ustanoveními Občanského zákoníku, činí tedy 24 měsíců od převzetí zboží, s výjimkami stanovenými Občanským zákoníkem, za předpokladu, že není dohodnuta lhůta jiná. Je-li na zboží, na jeho obalu, v návodu připojenému ke zboží nebo v reklamě Dodavatele v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost (viz ust. § 2113 a násl. Občanského zákoníku).

8.5 Zárukou za jakost se Dodavatel zavazuje, že zboží bude po určitou dobu způsobilé k použití pro obvyklý účel nebo že si zachová obvyklé vlastnosti. Vytkl-li Kupující Dodavateli vadu zboží oprávněně, neběží lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění ani záruční doba po dobu, po kterou Kupující nemůže vadné zboží užívat.

8.6 Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

8.7 Práva z vadného plnění uplatňuje Kupující u Dodavatele na adrese jeho sídla, nebo provozovny, v níž je přijetí reklamace možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží. Balné a náklady na dopravu zboží k reklamaci hradí Dodavatel s tím, že je-li reklamace oprávněná, je Kupující oprávněn požadovat náhradu ceny dopravy zboží k reklamaci po Dodavateli. Zboží musí být z hygienických důvodů vždy očištěné.

8.8 Při reklamaci Kupující vždy popíše závadu, popř. její projev, místo výskytu závady, atp. a doloží, vedle dokladů, které byly součástí zboží, také doklad o koupi. Bezodkladně po obdržení zboží Dodavatelem, obdrží Kupující na jím uvedený e-mail reklamační protokol, průběh reklamace lze u registrovaných uživatelů sledovat v záložce “doklady a profil“.

8.9 Nemá-li zboží vlastnosti stanovené v čl. výše, může Kupující požadovat:

a) dodání nového zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti zboží, může kupující požadovat jen výměnu součásti;

b) není-li možný postup ad a), může odstoupit od smlouvy,

c) je-li to (odstoupení) však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady.

Právo na dodání nového zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od smlouvy odstoupit.

Neodstoupí-li Kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového zboží bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Dodavatel nemůže dodat nové zboží bez vad, vyměnit její součást nebo zboží opravit, jakož i v případě, že Dodavatel nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

Kupující sdělí Dodavateli, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Dodavatele; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná

Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím zboží věděl, že zboží má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil.

8.10 Dodavatel nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Dodavatel se spotřebitelem nedohodne na delší lhůtě.

8.11 O zahájení reklamačního řízení bude zákazník informován v den přijetí zboží k reklamaci protokolem na e-mail/SMS nebo na předacím protokolu při osobním podání reklamace. Dodavatel je povinen Kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy Kupující právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje; a dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

8.12 Dodavatel, po vyřízení Reklamace, vyzve Kupujícího k převzetí zboží e-mailem, SMS nebo telefonicky.

8.13 Práva z vad zboží  nelze uznat v případě, že tyto vady vznikly v důsledku neodborného zacházení se zbožím, tj. zejména při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry parametrům uvedeným v dokumentaci ke zboží, popř. nejsou-li zde takové parametry uvedeny, podmínkám obvyklým. Práva z vad zboží  nelze uznat v případě, že tyto vady vznikly v důsledku vnější události, popř. které Kupující sám způsobil.

8.14 V případě na podezření, že je reklamace šikanózní – opakovaná, i přes předchozí řádné vyřízení reklamace  pro stejnou vadu (neplatí za předpokladu, že se vada po předchozím odstranění vyskytla znova), závada zjevně vznikla špatným použitím nebo chybnou manipulací, instalací apod., bude reklamace vyřízena zamítnutím.

9. Další ujednání

9.1 Dodavatel není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

9.2 K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: http://www.coi.cz.

9.3 Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího, který lze podat zejména prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České obchodní inspekce. Kupující může podat návrh způsobem dle předchozí věty nejpozději do 1 roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u Dodavatele poprvé. Před přistoupením k mimosoudnímu řešení sporu je Kupující povinen pokusit se nejdříve vyřešit spor přímo s Dodavatelem.

9.4 Kupující, který je spotřebitelem a uzavře s Dodavatelem smlouvu on-line, má rovněž právo na mimosoudní řešení případného sporu ze smlouvy s Dodavatelem, jejž může zahájit prostřednictvím evropské platformy pro řešení sporů on-line (http://ec.europa.eu/consumers/odr).

9.5 Využitím výše uvedených postupů není dotčeno oprávnění Kupujícího obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.

9.6 Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

9.7 Dodavatel je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Dozor nad oblastí ochrany osobních údajů vykonává Úřad pro ochranu osobních údajů. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

9.8 Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

10. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

10.1 Kupující zakliknutím pole ­­­"Ano, chci dostávat novinky emailem" souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Dodavatele na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Dodavatelem na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoliv odvolat. Dodavateli je umožněno poslat informaci technického či administrativního charakteru všem Kupujícím, bez ohledu udělení souhlasu.

10.2 Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.  V případě, že je nákup v Internetovém obchodě možné provést a závazky Dodavatele z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

10.3 Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení Kupujícího, a slouží pro:

 • zlepšení a zjednodušení pohybu Kupujícího a dalších zájemců v Internetovém obchodě, optimalizaci Internetového obchodu pro jejich uživatele,
 • zajištění lepších služeb pro Kupujícího
 • marketingové účely - remarketing - zájmovou reklamu vytvářenou na internetových stránkách prohlížených Kupujícím zobrazujících Kupujícím dříve objednané/prohlížené zboží, nebo zboží podobné, související, atp. za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (včetně Kupujícího) a uživatele Internetového obchodu Dodavatele odpovídající jejich individuálním potřebám, sledování vzorců chování a nákupů v Google analytics s použitím USER ID prostřednictvím inzertních funkcí:
 • remarketing ve službě Google Analytics,
 • přehledy zobrazení v Obsahové síti Google,
 • přehledy demografických údajů a zájmů v Google Analytics,
 • integrované služby, které ke shromažďování údajů pomocí reklamních souborů cookie a anonymních identifikátorů vyžadují Google Analytics.

10.4 Kupující může obvykle odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Kupující může prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby Kupujícího informoval o pokusu umístit soubory cookie do jeho počítače vždy, když se o to Internetový obchod pokusí. Odmítnutí - ať již částečné nebo kompletní - souborů cookie může vést k tomu, že některé vlastnosti Internetového obchodu nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat.

11. Doručování

11.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

12. Další ustanovení

12.1 Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem. Právní vztahy Dodavatele s Kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Volbou práva podle předchozí věty není Kupující zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit, a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl. 6 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17. června 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy (Řím I).

12.2 Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu Smlouvy, resp. Kupní smlouvy, předvídat, a které způsobí Dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností (okolnost vylučující odpovědnost), je Dodavatel oprávněn posunout lhůtu pro splnění svých povinností vůči Kupujícímu o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení běžné činnosti Dodavatele. Za okolnost vylučující odpovědnost se tak považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku tuto překážku předvídala.

12.3 O vzniku, předpokládané délce a následném pominutí překážky je povinna povinná strana vyrozumět druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o dané skutečnosti dozví, resp. jí to objektivní okolnosti umožní.

12.4 Mezi okolnosti vylučující odpovědnost dle předchozího odstavce patří dle výslovné dohody smluvních stran zejména války, povstání, nepokoje, stávky, zemětřesení, požáry, záplavy a povodně a jiné přírodní či živelné pohromy, dále povětrnostní nebo jiné přírodní vlivy, které jsou neobvyklé ve státě sídla Dodavatele, zastavení či omezení výroby ve výrobním provozu výrobce dodávajícího předmětné Zboží Dodavateli a to v případě Zboží, které neměl Dodavatel v době uzavření Kupní smlouvy na skladě, dále epidemie a karantény a opatření přijatá v souvislosti s nimi, která značně omezují provoz Dodavatele, dopravní kalamity, omezení dopravy či dopravní nehody, které postihly dopravní prostředek převážející předmětné Zboží, kriminální činnost týkající se předmětného Zboží (např. loupež, krádež, poškozování cizí věci apod.)

12.5 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

12.6 Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

12.7 Tyto OP jsou platné od 25.09.2020.

12.8 Na tomto místě jsou zobrazovány pouze aktuálně platné Obchodní podmínky. Odkazy na starší dokumenty jsou uváděny v zápatí Obchodních podmínek.

  

V Brně, dne 25.09.2020

 mapcards.net s.r.o.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Obchodní podmínky pro podnikatele

spol. mapcards.net, s.r.o., IČ: 26905035, se sídlem Vinohrady 97/29, Štýřice, 639 00 Brno, zapsané v OR vedeném KS v Brně, oddíl C, vložka 43322 (dále jen „Dodavatel“),

  

Výklad pojmů

Pro účely těchto obchodních podmínek  se pojmem:

 „Internetový obchod“ rozumí obchod Dodavatele provozovaný na stránkách http://www.mapcards.cz/  

„Kupní smlouva“ rozumí smlouva o koupi zboží uzavíraná mezi Dodavatelem a Kupujícím prostřednictvím Internetového obchodu,

„Kupující“ rozumí pouze podnikatel, tj. osoba nakupující v rámci své podnikatelské činnosti, popř. jiná osoba, která není v postavení spotřebitele,

„Občanský zákoník“ rozumí zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

„Obchodní podmínky“ či „OP“ rozumí tyto obchodní podmínky. Tyto obchodní podmínky jsou určeny pouze pro podnikatele, nikoliv pro spotřebitele.

Obchodní rámec“ rozumí maximální výše Kupujícím neuhrazených kupních cen dle Kupních smluv, vyúčtovaných daňovými doklady, vystavenými Dodavatelem, ve splatnosti i po splatnosti, a to bez DPH, není-li výslovně uvedeno jinak,

Oprávněným pracovníkem Dodavatele“ rozumí zaměstnanec Dodavatele, osoba pověřená Dodavatelem k předání Zboží Kupujícímu nebo osádka vozidla dopravce využitého Dodavatelem k dodání Zboží Kupujícímu,

Oprávněným pracovníkem Kupujícího“ rozumí zejména recepční Kupujícího, jednatel, popř. jiná osoba oprávněná k převzetí Zboží za Kupujícího,

Zboží“ rozumí zboží prezentované v Internetovém obchodu.

 1. Užití obchodních podmínek

1.1 Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 Občanského zákoníku vzájemná práva a povinnosti smluvních stran  - Dodavatele a Kupujícího - vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy. Tyto obchodní podmínky neošetřují vztah mezi Dodavatelem a spotřebitelem.

1.2 Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.

1.3 Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy.

1.4 Znění Obchodních podmínek může Dodavatel měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek. Na možnost změny či doplnění Obchodních podmínek tedy Dodavatel upozorňuje za tím účelem, aby si byl Kupující této možnosti vědom a vždy se před odesláním objednávky seznámil s aktuálním zněním Obchodních podmínek.

2. Uživatelský účet

2.1 Kupující se registruje v Internetovém obchodu za účelem provádění objednávek, sledování historie objednávek, získání výhodnějších cen, akcí na dopravu zdarma, atp. Registrace Kupujícího podléhá schválení Dodavatelem. Nákup bez registrace je možný, v takovém případě však Kupující nemá nárok na případné individuální slevy.

2.2 Při registraci a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat, v opačném případě nenese Dodavatel žádnou odpovědnost za případné prodlení s dodáním Zboží, nedodání objednaného Zboží, atp. v důsledku neuvedení aktuálních údajů Kupujícím. Údaje uvedené Kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Dodavatelem považovány za správné a nemusí být dále ověřovány.

2.3 Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a nezpřístupnit tyto údaje třetí osobě. Dodavatel neodpovídá za zneužití takových informací, nedošlo-li k němu v důsledku porušení povinností Dodavatele. V případě, že Kupující zjistí, že jeho přístupové údaje byly, nebo mohly být zpřístupněny třetí osobě, je povinen změnit tyto přístupové údaje (heslo), popř. není-li to možné (heslo již bylo např. změněno třetí osobou a není jej možné změnit ani za pomocí funkce „zapomenuté heslo“ atp.) bezodkladně informovat Dodavatele za účelem domluvy na dalším postupu. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

2.4 Dodavatel může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj uživatelský účet déle než 12 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující hrubě poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).

2.5 Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Dodavatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. O plánovaných odstávkách se Dodavatel snaží informovat zákazníky v předstihu na svých webových stránkách.

3. Zboží a ceny

3.1 Internetový obchodu obsahuje informace o Zboží, a to včetně uvedení cen jednotlivého Zboží. Veškerá prezentace Zboží umístěná v Internetovém obchodě je informativního charakteru. Skutečná podoba Zboží se může lišit od podoby na obrázku, zejména pokud jde o barvu, atp. z důvodu nemožnosti přesného zachycení podoby Zboží technickými prostředky. Dodavatel si vyhrazuje právo změnit tuto prezentaci Zboží. Informace o dostupnosti Zboží, zobrazované u Zboží, jsou aktualizovány manuálně, zpravidla jedenkrát denně, tj. v určitě okamžik nemusí odpovídat stav zásob uvedený v Internetovém obchodě skutečnému stavu zásob. Nadto, během doby, po kterou Kupující realizuje objednávku, může dojít ke změně stavu skladových zásob v důsledku dokončené objednávky jiného zákazníka.

3.2 Minimální hodnota Zboží objednaného v rámci jedné objednávky přihlášeného Kupujícího je 2.500,- Kč bez DPH. K objednávkám Zboží za nižší cenu nebude přihlíženo. Pokud není Kupující přihlášen, může objednávat Zboží za běžné ceny, bez nutnosti splnit hodnotu minimálního odběru.

3.3 Dodavatel je oprávněn přiznat každému registrovanému a přihlášenému Kupujícímu individuální slevu na některé, nebo všechno Zboží.

3.4 Ceny zobrazované u Zboží jsou vždy konečné a zahrnují aktuálně přiznanou výši slevy. Pro zobrazení cen s individuální slevou musí být Kupující přihlášen.

3.5 Ceny Zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, není-li výslovně uvedeno jinak, a to bez nákladů na přepravu a balné, pojištění, proclení a případné místní daně spojené s koupí daného Zboží a jeho dopravy do místa požadovaného Kupujícím.

3.6 Kupní cena Zboží je splatná ve lhůtě uvedené na faktuře – daňovém dokladu Dodavatele, obvykle do 30 dnů od vystavení daňového dokladu, není-li dohodnuto nebo stanoveno jinak, a to na účet Dodavatele uvedený v příslušném daňovém dokladu. Fakturu vystavuje Dodavatel současně s přijetím objednávky Kupujícího. Dodavatel může jednotlivým zákazníkům stanovit delší dobu splatnosti s ohledem na jejich platební historii, hodnotu objednaného Zboží, atp. Není-li Kupující přihlášen, platí pro něj stejné platební podmínky jako pro spotřebitele!

3.7 Dnem zaplacení se pro účely Kupní smlouvy rozumí den připsání placené částky na účet Dodavatele u jeho banky.

3.8 Zejména u nových zákazníků může Dodavatel požadovat zaplacení kupní ceny před odesláním Zboží.

3.9 Pro případ, že je Kupující v prodlení s úhradou kupní ceny Zboží dle Kupní smlouvy o více než 10 dní, může Dodavatel dle svého uvážení:

 • pro všechny další Kupní smlouvy (tj. i ty, které budou uzavřeny po uhrazení dlužné částky Kupujícím), nebo i některé z nich, požadovat úhradu kupní ceny Zboží dle Kupní smlouvy předem v hotovosti (je-li to přípustné s ohledem na platné a účinné právní předpisy), nebo úhradu předplatnou – zálohovou - fakturou (až do výše 100% kupní ceny Zboží),
 • pozastavit plnění dle již uzavřených Kupních smluv až do okamžiku vyrovnání veškerých závazků Kupujícího vůči Dodavateli, u kterých byla přesažena výše uvedená lhůta prodlení s tím, že lhůta pro dodání Zboží začne běžet dnem následujícím po dni odpadnutí shora vymezené překážky a prodlužuje se o tři pracovní dny nad rámec lhůty pro dodání Zboží.

3.10 Smluvní strany se dohodly, že Dodavatel je oprávněn provést započtení vzájemných pohledávek, přičemž v případě, kdy je Kupující v prodlení s placením kupní ceny Zboží, je Dodavatel oprávněn provést zápočet i těch svých pohledávek za Kupujícím, u nichž nenastala dosud jejich splatnost. S tímto Kupující výslovně souhlasí.

3.11 V případě prodlení s úhradou kupní ceny Zboží dle Kupní smlouvy o více než 30 dní je Kupující povinen dostavit se po předchozí domluvě do sídla Dodavatele, nebude-li dohodnuto jiné místo, za účelem vyřešení a nápravy tohoto závadného stavu v co nejkratším termínu, zejména např. za účelem podpisu uznání závazku, uzavření dohody o úhradě závazku po lhůtě splatnosti, či o kalendáři plateb, bude-li Dodavatelem Kupujícímu uzavření takové dohody nabídnuto, atp.

4. Uzavření kupní smlouvy

4.1 Kupní smlouva je uzavírána na základě objednávky Kupujícího, která je považována za návrh na uzavření smlouvy, a přijetí - akceptace - objednávky Dodavatelem. Uzavřená smlouva je Dodavatelem archivována zejména za účelem jejího úspěšného splnění a související evidence a není přístupná třetím nezúčastněným stranám.

4.2 Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v Internetovém obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

 • Kupujícím
 • objednávaném Zboží (objednávané Zboží „vloží“ Kupující do elektronického nákupního košíku Internetového obchodu),
 • způsobu úhrady kupní ceny Zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného Zboží a
  informace o nákladech spojených s dodáním Zboží.

4.3 V případě, že je objednávka prováděna po přihlášení Kupujícího do uživatelského účtu, jsou údaje o Kupujícím automaticky předvyplněné, je však možné je změnit. V případě, že objednávka není prováděna po přihlášení Kupujícího do uživatelského účtu, nejsou údaje o Kupujícím předvyplněné a Kupující je musí doplnit (a to všechny údaje označené jako povinné, zejména tedy jméno, příjmení, dodací adresu, atp.). Při jejich vyplňování musí Kupující postupovat přiměřeně dle čl. 3 odst. 3.2 Obchodních podmínek.

4.4 Objednávku odešle Kupující Dodavateli kliknutím na tlačítko „odeslat objednávku“. Objednávka je závazná.

4.5 Po odeslání objednávky přijde Kupujícímu email se shrnutím a přijetím objednávky. Toto není akceptace objednávky a daným okamžikem nedochází k uzavření kupní smlouvy. Smluvní vztah mezi Dodavatelem a Kupujícím vzniká okamžikem přijetí objednávky (akceptací). Akceptace objednávky může být provedena buď telefonicky, pracovníkem Dodavatele oprávněným k tomuto úkonu, nebo emailem, jež je Dodavatelem zaslán Kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty Kupujícího.

4.6 Dodavatel je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy ohledně Zboží v případě, že Zboží se již nevyrábí nebo nedodává, byla zjištěna jeho nevhodnost k použití, atp., že skladové množství není dostačující, atd. V případě, že tato posledně zmíněná situace nastane, Dodavatel bude neprodleně kontaktovat Kupujícího za účelem dohody o dalším postupu.

5. Obchodní rámec, společná ustanovení

5.1 Dodavatel je oprávněn poskytnout Kupujícímu Obchodní rámec. Obchodní rámec je poskytován obvykle kupujícím s dobrou platební historií, a to obvykle v hodnotě 50.000,- Kč. V případě překročení Obchodního rámce je Dodavatel oprávněn odmítnout dodat Zboží podle Kupní smlouvy Kupujícímu a odstoupit od již uzavřené Kupní smlouvy (popř. smluv), kterými dochází k překročení Obchodního rámce, případně, pokud Dodavatel neodmítne Zboží Kupujícímu dodat a od Kupní smlouvy neodstoupí, se lhůta pro dodání Zboží, po dobu překročení Obchodního rámce Kupujícím, zastaví, začne běžet dnem následujícím po dni odpadnutí stanovené překážky a prodlužuje se o tři pracovní dny nad rámec lhůty pro odeslání Zboží .

5.2 Zboží zůstává ve vlastnictví Dodavatele až do úplného zaplacení kupní ceny Zboží Kupujícím, avšak je-li tato uhrazena před předáním Zboží Kupujícímu, nabývá vlastnictví ke Zboží okamžikem převzetí Zboží. Kupující není oprávněn Zboží, jehož kupní cena dosud nebyla Dodavateli v plné výši uhrazena, tj. Zboží, které je (s ohledem na výhradu vlastnického práva) ve vlastnictví Dodavatele, dále zpracovat, prodat či jinak převést vlastnického právo k tomuto Zboží na třetí osobu, dále není oprávněn zejména Zboží zastavit či jakýmkoliv způsobem snížit, byť i jen dočasně, jeho hodnotu.

6. Práva a povinnosti smluvních stran

6.1 Dodavatel se zavazuje splnit svůj závazek řádně dodat Zboží Kupujícímu. Smluvní strany se dohodly, že dílčí dodávky Zboží Dodavatelem Kupujícímu, stejně jako předčasné dodání Zboží je povoleno.

6.2 Zboží bude Dodavatelem připraveno k vyzvednutí Kupujícím do 5 pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, nebude-li dohodnuto či stanoveno jinak, a to v místě domluveném v Kupní smlouvě, popř. není-li toto místo dohodnuto v sídle Dodavatele. V případě, že Kupující bude požadovat dopravu Zboží, bude Zboží dodáno do místa dodání Zboží dohodnutého v Kupní smlouvě (a není-li dohodnuto místo dodání, pak do sídla Kupujícího), to však jen za předpokladu, že mezi Kupujícím a Dodavatelem dojde k dohodě o způsobu a ceně přepravy s tím, že pak bude Zboží odesláno do 5 pracovních dní od uzavření Kupní smlouvy, nebude-li dohodnuto jinak. V případě, že k dohodě v tomto smyslu nedojde, má se za to, že Kupující dopravu nevyžaduje a postupuje se dle věty první tohoto odstavce. Veškeré náklady na přepravu Zboží nese Kupující, není-li dohodnuto jinak. Lhůta konečného dodání Zboží závisí na místě určení a podmínkách zvoleného dopravce.

6.3 Kupující je povinen dodané Zboží v místě dodání převzít a písemně potvrdit jeho převzetí.

6.4 Při odběru či dodávce Zboží provede Kupující (přímo Kupující, je-li Kupující fyzickou osobou, nebo statutární orgán Kupujícího, je-li Kupující právnickou osobou) nebo Oprávněný pracovník Kupujícího množstevní přejímku a potvrdí dodací list či dokument obdobného charakteru (společně dále jen „dodací list“) Dodavateli (dopravci). Jakékoli množstevní závady a případné zjevné vady je povinen Kupující či Oprávněný pracovník Kupujícího uplatnit v okamžiku předání Zboží, a to zápisem na dodacím listu. Tyto skutečnosti osvědčí svým podpisem Kupující/Oprávněný pracovník Kupujícího a Dodavatel/Oprávněný pracovník Dodavatele. Dodavatel/Oprávněný pracovník Dodavatele je oprávněn vyzvat osobu přebírající Zboží, resp. osobu, která deklaruje, že je oprávněna či pověřena Zboží převzít, k prokázání skutečnosti, že se jedná o Kupujícího/Oprávněného pracovníka Kupujícího. V případě, že nebude prokázáno, že se jedná o Kupujícího/Oprávněného pracovníka Kupujícího, není Dodavatel/Oprávněný pracovník Dodavatele povinen Zboží této osobě předat ani se nemusí pokusit o předání Zboží jiné osobě. Náklady takového postupu (včetně nákladů na dopravu Zboží zpět do skladu či jiných prostor Dodavatele či třetí osoby) jdou k tíži Kupujícího.

6.5 Jestliže nedojde k řádnému převzetí nebo dodání Zboží z důvodů na straně Kupujícího a v Kupní smlouvě není dohodnuto jinak, Kupující je povinen uhradit veškeré náklady Dodavatele spojené se shora uvedeným porušením povinností Kupujícího, zejména náklady na skladování Zboží Dodavatelem, popř. jím určenou třetí osobou, náklady na dopravu Zboží do místa dodání, byla-li doprava sjednána a uskutečněna, popř. již zaplacena Dopravci, náklady na dopravu Zboží do místa uskladnění Zboží. V případě, že si Kupující Zboží nevyzvedne ani ve lhůtě 20 dnů ode dne porušení povinnosti Kupujícího převzít Zboží, je Dodavatel oprávněn od uzavřené smlouvy odstoupit, nebo Zboží, a to bez jakékoliv předchozí výzvy či upozornění Kupujícího, prodat třetí osobě, a to na náklady Kupujícího (Dodavatel přitom není povinen prodat Zboží ve veřejné dražbě či v obchodní veřejné soutěži atp.).

6.6 Nebezpečí škody na Zboží přechází na Kupujícího okamžikem řádného dodání Zboží Dodavatelem Kupujícímu, tj. okamžikem, kdy Kupující převezme Zboží od Dodavatele nebo jestliže tak Kupující neučiní včas, okamžikem, kdy mu Dodavatel umožní nakládat se Zbožím a Kupující poruší Kupní smlouvu tím, že Zboží nepřevezme. V případě, že je v Kupní smlouvě sjednána přeprava Zboží, přechází nebezpečí škody na Zboží na Kupujícího okamžikem předání Zboží Dodavatelem prvnímu dopravci.

7. Vady Zboží a reklamace

7.1 Zboží musí být Kupujícím převzato, manipulováno a skladováno s náležitou odbornou péčí. Dodavatel neodpovídá za vady – včetně vad jakosti - Zboží způsobené neodbornou manipulací a neodborným skladováním Zboží. Kupující je povinen provést kontrolu Zboží hned po jeho dodání.

7.2 Nároky Kupujícího při dodávce Zboží, které vykazuje zjevné nebo množstevní vady, zanikají, nejsou-li uplatněny způsobem stanoveným v těchto OP bez zbytečného odkladu po dodání Zboží, nebo – jedná-li se o vady skryté - bez zbytečného odkladu poté, co Kupující vady zjistil nebo měl zjistit.

7.3 Kupující uplatňuje vady buď osobně sepsáním reklamačního protokolu u Dodavatele, nebo písemně formou doporučeného dopisu adresovaného Dodavateli, není-li stanoveno jinak. V reklamaci uvede Kupující přesný popis vady Zboží.

7.4 Smluvní strany se výslovně dohodly, že Dodavatel není v prodlení, pokud Zboží Kupujícímu odešle/připraví k vyzvednutí do pěti pracovních dnů od uplynutí původní lhůty, ve které mělo být Zboží připraveno k vyzvednutí/odesláno (dále jen „Dodací lhůta“). Kupující prohlašuje a Dodavatel bere na vědomí, že v případě překročení Dodací lhůty o více než pět pracovních dnů může Kupujícímu vzniknout škoda, a to až do výše 5.000,- Kč. Pokud by mohla Kupujícímu či jakékoliv třetí osobě vzniknout z pozdního dodání Zboží škoda vyšší než 5.000,- Kč, je Kupující povinen to uvést ve do poznámky ve své objednávce, i s uvedením maximální výše škody, která v případě prodlení s dodáním Zboží může vzniknout. V opačném případě se má za to, že může vzniknout škoda pouze do výše 5.000,- Kč.

8. Trvání Smlouvy

8.1 Podstatným porušením Kupní smlouvy, při kterém je Dodavatel oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy, se rozumí zejména:

 • je-li Kupující více než 10 dnů v prodlení se splněním své povinnosti zaplatit kupní cenu za dodané Zboží,
 • je-li Kupující více než 10 dnů v prodlení se splněním své povinnosti odebrat či převzít Zboží,
 • neuhrazení předplatné - zálohové faktury ve stanovené lhůtě splatnosti,
 • zahájení insolvenčního řízení vůči Kupujícímu
 • zjištění úpadku Kupujícího,
 • vyhlášení konkursu na majetek Kupujícího.

 8.2 Podstatným porušením Smlouvy, při kterém je Kupující oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy se rozumí:

 • vyhlášení konkursu na majetek Dodavatele.

8.3 Odstoupení musí být písemné a musí být doručeno druhému účastníkovi Smlouvy.

9. Zasílání obchodních sdělení a ukládání cookies

9.1  Kupující zakliknutím pole ­­­"Ano, chci dostávat novinky emailem" souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem Dodavatele na elektronickou adresu Kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení Dodavatelem na elektronickou adresu Kupujícího. Tento souhlas je Kupující oprávněn kdykoliv odvolat. Dodavateli je umožněno poslat informaci technického či administrativního charakteru všem Kupujícím, bez ohledu udělení souhlasu.

9.2  Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač.  V případě, že je nákup v Internetovém obchodě možné provést a závazky Dodavatele z Kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač Kupujícího, může Kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9.3 Soubory cookies jsou malé textové soubory, které se ukládají do koncového zařízení či paměti koncových zařízení Kupujícího, a slouží pro:

 • zlepšení a zjednodušení pohybu Kupujícího a dalších zájemců v Internetovém obchodě, optimalizaci Internetového obchodu pro jejich uživatele,
 • zajištění lepších služeb pro Kupujícího
 • marketingové účely - remarketing - zájmovou reklamu vytvářenou na internetových stránkách prohlížených Kupujícím zobrazujících Kupujícím dříve objednané/prohlížené zboží, nebo zboží podobné, související, atp. za účelem zlepšení péče o své současné i budoucí zákazníky (včetně Kupujícího) a uživatele Internetového obchodu Dodavatele odpovídající jejich individuálním potřebám, sledování vzorců chování a nákupů v Google analytics s použitím USER ID prostřednictvím inzertních funkcí:
 • remarketing ve službě Google Analytics,
 • přehledy zobrazení v Obsahové síti Google,
 • přehledy demografických údajů a zájmů v Google Analytics,
 • integrované služby, které ke shromažďování údajů pomocí reklamních souborů cookie a anonymních identifikátorů vyžadují Google Analytics.

9.4 Kupující může obvykle odmítnout nebo selektivně přijímat pouze některé soubory cookie pomocí nastavení svého prohlížeče. Kupující může prohlížeč nastavit tak, aby soubory cookie odmítal nebo aby Kupujícího informoval o pokusu umístit soubory cookie do jeho počítače vždy, když se o to Internetový obchod pokusí. Odmítnutí - ať již částečné nebo kompletní - souborů cookie může vést k tomu, že některé vlastnosti Internetového obchodu nemusejí být přístupné nebo se nemusejí správně zobrazovat.

10. Doručování

10.1 Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou Kupujícím v objednávce.

11. Další ustanovení

11.1 Pokud vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem s vyloučením kolizních norem. Právní vztahy Dodavatele s Kupujícím výslovně neupravené těmito Obchodními podmínkami se řídí příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

11.2 Dojde-li k událostem, které nelze v době podpisu Smlouvy, resp. Kupní smlouvy, předvídat, a které způsobí Dodavateli překážku v plnění jeho smluvních povinností (okolnost vylučující odpovědnost), je Dodavatel oprávněn posunout lhůtu pro splnění svých povinností vůči Kupujícímu o dobu, po kterou tato překážka trvala a o dobu nutnou k obnovení běžné činnosti Dodavatele. Za okolnost vylučující odpovědnost se tak považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku tuto překážku předvídala.

11.3 O vzniku, předpokládané délce a následném pominutí překážky je povinna povinná strana vyrozumět druhou smluvní stranu, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o dané skutečnosti dozví, resp. jí to objektivní okolnosti umožní.

11.4 Mezi okolnosti vylučující odpovědnost dle předchozího odstavce patří dle výslovné dohody smluvních stran zejména války, povstání, nepokoje, stávky, zemětřesení, požáry, záplavy a povodně a jiné přírodní či živelné pohromy, dále povětrnostní nebo jiné přírodní vlivy, které jsou neobvyklé ve státě sídla Dodavatele, zastavení či omezení výroby ve výrobním provozu výrobce dodávajícího předmětné Zboží Dodavateli a to v případě Zboží, které neměl Dodavatel v době uzavření Kupní smlouvy na skladě, dále epidemie a karantény a s tím související další opatření značně omezující běžný provoz Dodavatele, dopravní kalamity, omezení dopravy či dopravní nehody, které postihly dopravní prostředek převážející předmětné Zboží, kriminální činnost týkající se předmětného Zboží (např. loupež, krádež, poškozování cizí věci apod.)

11.5 Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.6 Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Dodavatelem v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám.

11.7 Tyto OP jsou platné od 25.09.2020.

11.8 Na tomto místě jsou zobrazovány pouze aktuálně platné Obchodní podmínky. Odkazy na starší dokumenty jsou uváděny v zápatí Obchodních podmínek.

V Brně dne 25.09.2020

mapcards.net, s.r.o.